Sheikh Khalifa Medical Center

Services: Paediatrics
Address: Karama Street, Al Tibbiya, Abu Dhabi, United Arab Emirates Telephone: +97128190000